Thông báo mới: Giải pháp chuyển mạng giữ số của hệ thống Sms Brandname
Thông báo mới: Điều chỉnh giá dịch vụ BulkSMS(Gtel, Vietnammobile) và AMS(Vina, Mobifone)
Thương hiệu Brandname
Hiển thị tại phần gửi tin đối với các tin nhắn đến thuê bao(Ví dụ: Viettel, Jetstar, Prudential...).Độ dài của tin nhắn không quá 11 ký tự.
  • SMS Brandname chăm sóc
    khách hàng (BulkSMS)

  • SMS Brandname
    quảng cáo (AMS)

  • Biểu mẫu