Thương hiệu Brandname
Hiển thị tại phần gửi tin đối với các tin nhắn đến thuê bao(Ví dụ: Viettel, Jetstar, Prudential...).Độ dài của tin nhắn không quá 11 ký tự.
  • SMS Brandname chăm sóc
    khách hàng (BulkSMS)

  • SMS Brandname
    quảng cáo (AMS)

  • Biểu mẫu